จิตมนัส ช. นวัตกรรมเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, [S. l.], v. 13, n. 2, p. 116–125, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249218. Acesso em: 9 ส.ค. 2022.