ศรีไกร ส.; รัตนเชิดฉาย ก.; พิมราช ส. การเปรียบเทียบผลผลิตของอ้อยปลูก และวิธีทางเขตกรรมที่เหมาะสมหลังเก็บเกี่ยวต่อ จํานวนหน่อและการเจริญเติบโตของอ้อยตอ 1 พันธุ์ขอนแก่น 3 และพันธุ์เค 95-84. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, [S. l.], v. 13, n. 2, p. 139–148, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249231. Acesso em: 25 ม.ค. 2022.