ไชยเชษฐ อ.; ประกอบแสง น.; ผลดี น. ลักษณะฟีโนไทป์และการจําแนกสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองไทยในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, [S. l.], v. 13, n. 2, p. 158–172, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249234. Acesso em: 25 ม.ค. 2022.