ปุระมงคล เ.; ธรรมแสง ก. คุณค่าทางโภชนะและจลนพลศาสตร์การย่อยสลายของกากมันสําปะหลังจากการผลิตเอทานอล โดยใช้เทคนิคผลผลิตแก๊ส. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, [S. l.], v. 13, n. 2, p. 173–184, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249235. Acesso em: 25 ม.ค. 2022.