กาบเกษร พ. .; ยวงสร้อย บ. ผลของไลโซเลซิตินในอาหารต่อประสิทธิภาพการย่อยสารอาหาร และการเจริญเติบโตของปลานิล. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, [S. l.], v. 13, n. 2, p. 185–195, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249236. Acesso em: 18 พ.ค. 2022.