ขามคุลา เ.; นันทสาร ม.; เปรมโต ป.; สวัสดิ์ศรี น.; ปูนอน ม. เศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการโซ่อุปทานของเกษตรกรผู้ปลูกผัก ตําบลเสือเฒ่า อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, [S. l.], v. 13, n. 2, p. 196–207, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249237. Acesso em: 28 ม.ค. 2022.