โพธารส ต.; นิมิตรเกียรติไกล ห. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลารมควันจากปลาเบ็ดเตล็ดที่จับได้จากกว๊านพะเยา. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, [S. l.], v. 13, n. 2, p. 216–226, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249242. Acesso em: 25 ม.ค. 2022.