สายรวมญาติ ร.; สุริวงษ์ ว.; อินริราย พ.; สัมฤทธิ์ ธ. การออกแบบและสร้างแพปลูกพืชลอยน้ำด้วยผักตบชวา. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, [S. l.], v. 13, n. 2, p. 227–233, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249245. Acesso em: 25 ม.ค. 2022.