ดรดีศ.; ขันทองคําส. แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของการอบแห้งใบมันสําปะหลังแบบชั้นบาง เพื่อเตรียมเป็นอาหารสัตว์. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, v. 13, n. 2, p. 234-243, 3 มี.ค. 2021.