บุญอาจ ส. การออกแบบและพัฒนาเครื่องปลูกมันสําปะหลังแบบต่อพ่วงกับรถแทรกเตอร์. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, [S. l.], v. 13, n. 2, p. 244–252, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249247. Acesso em: 25 ม.ค. 2022.