อินสําราญ Y.; จันทร์สว่าง N.; ศรีวงษา J.; รื่นเรืองฤทธิ์ P.; อัญญะโพธิ์ M. ความหลากหลายและเครื่องหมายพันธุกรรมในการจําแนกเห็ดกินได้. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, [S. l.], v. 13, n. 2, p. 253–267, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249248. Acesso em: 18 พ.ค. 2022.