ฐานเจริญก.; สําโรงพลจ.; แก่นนาคําพ.; บุญลิตรพ. การคัดเลือกยีสต์ที่มีความทนต่อแรงกดดันและการแปรผันอุณหภูมิต่อการผลิตเอทานอลโดยใช้ น้ำอ้อยเป็นแหล่งคาร์บอน. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, v. 13, n. 2, p. 268-282, 3 มี.ค. 2021.