ฐานเจริญ ก.; สําโรงพล จ.; แก่นนาคํา พ.; บุญลิตร พ. การคัดเลือกยีสต์ที่มีความทนต่อแรงกดดันและการแปรผันอุณหภูมิต่อการผลิตเอทานอลโดยใช้ น้ำอ้อยเป็นแหล่งคาร์บอน. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, [S. l.], v. 13, n. 2, p. 268–282, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249249. Acesso em: 27 พ.ย. 2022.