จิตจักร อ.; นครพันธุ์ ส.; บุระคํา พ.; บุตรศรีจันทร์ อ. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลพันธุ์ข้าวไทย. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, [S. l.], v. 13, n. 2, p. 283–297, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249251. Acesso em: 25 ม.ค. 2022.