แก้วสีขาว อ.; พรรค์พิทักษ์ ส.; ท้าวไทยชนะ ก. แอพพลิเคชั่นสําหรับจัดเก็บด้านบข้อมูลเชิงพื้นที่ทางการเกษตร. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, [S. l.], v. 13, n. 2, p. 298–308, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249252. Acesso em: 25 ม.ค. 2022.