จันทะบุตรเ.; แก่นจันทร์จ.; อิ่มใจพ.; สวัสดีบ.; พิมราชส.; วรเสริมว.; โทวรรณาช. อัตราความหนาแน่นที่เหมาะสมในการเลี้ยงกบนาในกระชังในช่วงฤดูหนาว. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, v. 18, n. 1, p. 75-79, 28 มิ.ย. 2021.