นันทสารม.; สิทธิสันติกุลเ.; นันทะเสนว. การวัดประสิทธิภาพการดำเนินงานฟาร์มของเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดมหาสารคาม. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, v. 18, n. 1, p. 95-103, 28 มิ.ย. 2021.