อินทร จ. . .; จินดาหลวง ญ. . .; สอนมณี ศ. .; สีโสภา เ. . . ฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียและขจัดกลิ่นของสเปรย์ขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์สำหรับผ้าฝ้ายและผ้าไหม. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, [S. l.], v. 18, n. 2, p. 33–40, 2021. DOI: 10.14456/paj.2021.18. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/251747. Acesso em: 17 พ.ค. 2022.