ญารักษา น.; แก้วตา ช. .; มากดี ศ. .; สาธุพันธ์ ธ. . ประสิทธิภาพของน้ำอิเล็กโทรไลต์ชนิดกรดในการฆ่าเชื้อโรค . วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, [S. l.], v. 18, n. 2, p. 41–48, 2021. DOI: 10.14456/paj.2021.19. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/251751. Acesso em: 22 พ.ค. 2022.