ธีรการุณวงศ์ พ.; สรรพ่อค้า พ. .; หัตถโกศล ฉ.; เลาหกุลจิตต์ ณ. ผลของความเข้มข้นเอนไซม์ฟลาโวไซม์และเวลาย่อยสลายต่อสมบัติทางเคมี – กายภาพ ของโปรตีน ไฮโดรไลเซทจากกากถั่วดาวอินคา. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, [S. l.], v. 18, n. 2, p. 69–79, 2021. DOI: 10.14456/paj.2021.23. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/252529. Acesso em: 22 พ.ค. 2022.