จันทร์คงจรีวรรณ, และ ช่วยชูหนูณปภัช. 2021. “ศักยภาพการผลิต และผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ดำเขาหลัก จังหวัดตรัง”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 18 (1), 80-87. https://doi.org/10.14456/paj.2021.10.