สวัสดี บัณฑิตา, ภูทองหิน พนิดา, และ คุณาประถม สุภาวดี. 2021. “พิษเฉียบพลันของพาราควอทและไกลโฟเสทต่อระยะคัพภะของปลาหมอไทย (Anabas Testudineus)”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 13 (1):70-78. https://doi.org/10.14456/paj.2016.8.