พลแสน กันยา, วชิราภากร ฉลอง, วงศ์เณร จันทิรา, และ แดนสีแก้ว วรางคณา. 2021. “การใช้กากเอทานอลหมักยีสต์ Saccharomyces Cerevisiae ในสูตรอาหารผสมสำเร็จต่อ ปริมาณการกินได้ การย่อยได้ของโภชนะและกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนในโคพื้นเมือง”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 13 (1):105-15. https://doi.org/10.14456/paj.2016.12.