ยุทธอาจ กฤตภาส, พิมราช สำราญ, และ จันทะบุตร เหล็กไหล. 2021. “อิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงและปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และ ปริมาณแป้งของมันส าปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 14 (2):181-90. https://doi.org/10.14456/paj.2017.6.