อิ่มใจ พุทธชาติ, แก่นจันทร จุฑารัตน์, และ ไชยรา อรอนงค์. 2021. “ประสิทธิภาพของสารละลายน้ำมันกานพลูในการสลบปลาดุกรัสเซีย”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 14 (2):217-24. https://doi.org/10.14456/paj.2017.10.