จันทะบุตร เหล็กไหล, แก่นจันทร จุฑารัตน์, สวัสดี บัณฑิตา, อิ่มใจ พุทธชาติ, และ โทวรรณา ชนวรรณ. 2021. “ความหนาแน่นที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลานิลในระบบน้้าหมุนเวียนแบบอควาโปนิกส์”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 14 (2):225-30. https://doi.org/10.14456/paj.2017.11.