วงศ์พรประทีป สิริพงษ์, ง่านวิสุทธิพันธ์ ธรรมนูญ, และ สันทัดการ กรกฏ. 2021. “การใช้ไบโอฟลอคอบแห้งในการผลิตอาหารปลานิล (Oreochromis Niloticus)”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 14 (2):231-37. https://doi.org/10.14456/paj.2017.12.