ประดับเพชรรัตน์ ปิยะรักษ์, อรุณศรีมรกต สยาม, ปิยะพงษ์ จันทิมา, และ เจริญจิตร กฤษนัยน์. 2021. “การวิเคราะห์พื้นที่ระบาดของหอยเชอรี่ในประเทศไทย”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 14 (2):247-57. https://doi.org/10.14456/paj.2017.14.