ที่ดีอนันต์, สุริยะพัชรี, และ ศรีวรานันท์เยาวรัตน์. 2021. “ความเต็มใจที่จะจ่ายสำหรับนมคุณภาพสูงของผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่น”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 14 (2), 258-69. https://doi.org/10.14456/paj.2017.15.