ศรีเกตุ โชษณ, รอดคืน สาโรจน์, และ บุญศรีชนะ ธนิษฐ์นันท์. 2021. “ผลของกากงาขี้ม้อนผงต่อคุณสมบัติทางเคมีกายภาพและความคงตัวต่อปฏิกิริยาออกซิเดชันของ หมูยอระหว่างการเก็บรักษา”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 14 (2):270-84. https://doi.org/10.14456/paj.2017.16.