ชัยวิชาชนกเนตร -, ทองสุข ไพฑูรย์, เหง้าพันธ์ ธิดารัตน์, และ สืบศรีหทัยภัทธ. 2021. “ประสิทธิภาพของธาตุอาหารที่เคลือบบนเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 18 (1), 41-47. https://doi.org/10.14456/paj.2021.5.