ชิณแสนธีระรัตน์, เชื้อกิตติศักดิ์ รวีวรรณ, จังพลปิยะรัตน์, ชนะชัย แสงเดือน, และ ภักดีไทยชยันต์. 2021. “การศึกษาลักษณะทางการเกษตรและผลผลิตของอ้อยโคลนดีเด่นภายใต้สภาวะให้น้ำและอาศัยน้ำฝน”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 18 (1), 17-26. https://doi.org/10.14456/paj.2021.2.