ชิณแสน ธีระรัตน์, เชื้อกิตติศักดิ์ รวีวรรณ, จังพล ปิยะรัตน์, ชนะชัย แสงเดือน, และ ภักดีไทย ชยันต์. 2021. “การศึกษาลักษณะทางการเกษตรและผลผลิตของอ้อยโคลนดีเด่นภายใต้สภาวะให้น้ำและอาศัยน้ำฝน”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 18 (1):17-26. https://doi.org/10.14456/paj.2021.2.