สะทองรอดบุญยาพร, และ วรรณะฤชุอร. 2021. “ความเป็นพิษของน้ำมันหอมระเหยจากพืชวงศ์กะเพรา (Lamiaceae) ป้องกันกำจัดแมลงศัตรูในโรงเก็บ”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 18 (1), 112-19. https://doi.org/10.14456/paj.2021.14.