พิชัย ศนันธร, และ โพธิรัตน์โส ญาณิศา. 2021. “การศึกษาอายุการเก็บรักษาของมัฟฟินไรซ์เบอรี่โดยใช้สารไฮโดรคอลลอยด์”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 17 (2):289-97. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/248981.