จันทร์คง จรีวรรณ, ช่วยชูหนู ณปภัช, และ รักศีล ศรัณญภัส. 2021. “การศึกษาความพึงพอใจและการรับรู้ของผู้บริโภคเนื้อไก่พื้นเมือง (คอล่อนศรีวิชัย)”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 17 (2):311-21. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/248985.