ใคร้โท้ง ศุภลักษณ์, และ รอดคืน สาโรจน์. 2021. “อิทธิพลขององค์ประกอบทางเคมีต่อสมบัติทางเคมีกายภาพและสมบัติเชิงหน้าที่ของแป้งข้าว”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 16 (1):49 -. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249051.