พิชัย ศนันธร. 2021. “การพัฒนาผลิตภัณฑ์แคบหมูไมโครเวฟ”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 16 (1):165 -. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249061.