นาเมือง พิเชษฐ, พิมราช ส้าราญ, และ จันทะบุตร เหล็กไหล. 2021. “การเจริญเติบโต ผลผลิต องค์ประกอบผลผลิต และลักษณะทนแล้ง ต่อการขาดน้้าในช่วงต้นฤดูปลูกของข้าวพื้นเมือง”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 14 (1):10-21. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249069.