เครื่องพาที จุฑามาศ, ส่งศร พัชริน, และ จงรั้งกลาง นันทวุฒิ. 2021. “การประเมินผลผลิตและลักษณะทางการเกษตรของพันธุ์อ้อยดีเด่นภายใต้สภาพอาศัยน ้าฝนภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 14 (1):30-40. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249079.