พริ้งเพราะ ชินาลัย, และ กุลนิตย์ เบ็ญจพร. 2021. “ผลของการเคลือบปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตและผลิตผลของธัญพืช”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 15 (1):1-16. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249092.