เวชกามา นภาพร, และ แข็งขัน พีระยศ. 2021. “การปรับปรุงคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ด้วยเทคนิค Seed Priming”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 15 (1):17-30. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249093.