วิริยพัฒนทรัพย์ ปัทมา. 2021. “3 สะอาด แนวทางการเลี้ยงกุ้งในยุคปัจจุบัน”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 15 (1):31-40. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249094.