ขัตติสะ อาณัติ, ดั้นเมฆ ขรรค์ชัย, ตีรอรุณศิริ วีระชัย, ห่างสูงเนิน ตะวัน, และ มหัทธนพรรค สุภัค. 2021. “การคัดเลือกเชื้อบาซิลลัสในการควบคุมโรคและเป็นปุ๋ยชีวภาพเพื่อใช้ในฟาร์มข้าวอินทรีย์”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 15 (1):41-50. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249095.