นวลฉวี ธีรพงศ์, ศรีสะอาด กิตติ, และ แข็งขัน พีระยศ. 2021. “ผลของการใช้ฮอร์โมนบราสสิโนสเตอรอยด์และเชื้อราไตรโคเดอร์มาต่อการทนแล้งของ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ปลูกในสภาพโรงเรือน”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 15 (1):51-61. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249096.