วิริยะอำไพวงศ์ ปิยะฉัตร, สูตรสุวรรณ แก้วตา, ชมนาวัง ปิยนันท์, และ ศรีสมุทร์ ณัฐพงษ์. 2021. “โปรตีนบางชนิดที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อเชื้อราสาเหตุโรคแอนแทรคโนสในหน้าวัว”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 15 (1):62-73. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249097.