มาวัน นิพนธ์, และ แก้วประดิษฐ์ วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์. 2021. “ระดับของปุ๋ยเคมีไนโตรเจนต่อผลผลิต ประสิทธิภาพการใช้ไนโตรเจน เอนไซม์ยูรีเอส และความอุดมสมบูรณ์ของดินหลังการเก็บเกี่ยวอ้อยในสภาพดินทราย”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 15 (1):74-84. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249098.