เครือคำ พุฒิสรรค์, ศักดิ์คะทัศน์ พหล, จี้รัตน์ ปภพ, และ เวชสิทธิ์นิรภัย นภารัศม์. 2021. “ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการในการส่งเสริมการปลูกไม้ผลในระบบอินทรีย์ของเกษตรกร ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว จังหวัดเชียงใหม”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 15 (1):85-93. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249099.