ขันธ์เครือ กนกวรรณ, และ แสงคำเฉลียง ปริชาติ. 2021. “ความรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อผักพื้นบ้านในจังหวัดขอนแก่น”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 15 (1):94-100. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249100.