ประภาสะโนบล มหิศร, มุ่งก่อกลาง สุพรรณษา, ชุ่มจิตต์ ชูศักดิ์, และ หลิมเล็ก สิทธิพงษ์. 2021. “ผลของการเสริมสมุนไพรต ารับต้มย าต่อสมรรถภาพการผลิตไก่เนื้อลูกผสมพันธุ์พื้นเมือง ทางการค้า”. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 15 (1):112-22. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249102.